alt

Орган фірми Rieger Kloss, ор. 3628 призначався для концертного залу одного з російських міст, але на момент виготовлення зал для нього не був готовий. Народилась ініціатива встановити орган у Хмельницькій обласній філармонії, яка знаходиться у приміщенні колишнього драматичного театру і має достатньо великий і затишний глядацький зал. Після проведення акустичного обстеження виявилось, що великий зал має недостатній рівень реверберації, який не задовольняв фірму-виробника органа, і тому спеціалісти запропонували встановити орган у фойє філармонії, яке відрізнялось кращими акустичними властивостями. Будівельники розробили план перебудови фойє, за яким необхідно було розібрати частину балкона і в проміжках між колонами розмістити орган. З декількох запропонованих фірмою-виробником проектів був обраний проект з асиметричним розміщенням труб на проспекті. Він вимагав найменших перебудов і дозволяв зберегти зручні проходи у фойє.

Перший концерт на встановленому органі відбувся 14 березня 1991 року. Першим виконавцем був Володимир Кошуба, який приймав участь у роботі приймальної комісії. Цей орган став останнім, який був встановлений у Радянському Союзі і останнім органом фірми Rieger Kloss, який був встановлений на Україні.

Орган має 3 мануала, 36 регістрів — по 9 у кожному мануалі і педалі, шлейфлади з механічним управлінням тонових клапанів, шлейфлади 3-го мануала з додатковим електричним управлінням для електричних копуляцій. Конструкція органа, розміщення труб, міхів, машини, трактури роблять інструмент дуже зручним для обслуговування та настроювання. Орган розміщений в спеціально відгородженій кімнаті, вхід в яку веде з невеликої службової кімнати для органіста, яка використовується як артистична. Основна кількість труб розміщена на другому ярусі цієї кімнати фактично на рівні балкона, що покращує розповсюдження звукових хвиль. Пульт управління знаходиться на невисокій сцені, яка достатня для виступів невеликого камерного оркестру та солістів.

Акустичні властивості органного залу роблять звук інструмента теплим і приємним, найбільше придатним для камерної музики. 5 мікстур, 4 язичкових регістра, широкі можливості копуляцій, наявність постійних і вільних комбінацій, інші виконавські можливості, при порівняно невеликій кількості регістрів, дозволяють, навіть вибагливому органісту, не відчувати виконавського дискомфорту. Найбільш приємним звуком відрізняється Gedackt у ІІ мануалі. Час затухання звукових хвиль знаходиться у межах 1,6-2,8 секунди, що є цілком достатнім.

Останні роки орган обслуговує органний майстер з Білої Церкви Олег Диптан. Солісткою-органісткою філармонії є Наталія Молдован.

______________________________________

An organ by the Rieger Kloss firm, Op. 3628 was intended for the concert hall of one of the Russian cities, but for the moment of its final producing there were no ready room. They born an initiative to establish the organ in the Khmelnytsky Regional Philharmonic, which was located in a building of former drama theater and had a big enough and comfortable auditorium. After the acoustic survey it was found that the big hall has insufficient reverberation that was not satisfied by the manufacturer of the organ, so the experts had proposed to establish the organ in the lobby of Philharmonic, which differed by best acoustic properties. Builders have developed a plan for restructuring the lobby, which said that it was necessary to make out the balcony and place the organ between the intervals of the columns.  Several project offers were proposed by the manufacturers.  The design project with asymmetrical placement of the pipes in the prospectus was selected. He required least surgery and allowed to save comfortable passages in the lobby.

On 14th of March 1991 the first concert on the established organ was held.  The first performer was Vladimir Koshuba, who as well took part in the selection committee. This organ was the last organ that was set in the Soviet Union and last one by the Rieger Kloss company, that was set in Ukraine.

The organ has 3 manuals, 36 registers - 9 in every manual and pedal, silage moduses with mechanically controlled tone valves, silage moduses with 3rd manual with optional electric controls for electric coupler. The construction of the organ, placing the pipes, bellows, cars, key action make the tool very convenient for maintenance and adjustment. The organ is placed in a specially cordoned off room, an entrance to it is a small utility room for organist, which is used by musicians. The basic amount of pipes located on the second floor of this room, actually at the balcony, improves the distribution of sound waves. The control panel is at a low stage, which is sufficient for participating by small chamber orchestra and soloists.

Acoustic properties of the Organ Hall make the instrument sound warm and pleasant, best suited to chamber music. 5 mixtures, 4 reed register coupler opportunities, availability of fixed and free combinations, other performing opportunities at a relatively small number of registers, allow even the demanding  organist to feel comfort while performing. Gedackt in II manual differs by the most pleasant sound. Time of attenuation of the sound waves is within 1,6-2,8 seconds, which is quite sufficient.

For the last years the organ was served by the master Oleg Dyptan from the city Bila Tserkva. Now the philharmonic’s soloist-organist is Natalia Moldovan.