Камерний оркестр

Chamber Orchestra

Дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних оркестрів «Прем’єр-Оркестр – 2009»

Колектив створено у вересні 1992 року. До його складу ввійшли досвідчені музиканти і обдарована молодь. З 2008 року оркестром керує випускник Львівської  національної музичної академії імені М. Лисенка та аспірантури по класу оперно-симфонічного диригування у відомого професора, лауреата Національної премії України  імені Т.Г. Шевченка, народного артиста України Юрія Луціва – Олександр Драган, кандидат мистецтвознавства.

У репертуарі особливе місце посідають масштабні, художньо досконалі, багаточастинні композиції старовинних і сучасних авторів: А. Вівальді, Й.С. Баха, Г. Перселла, В.А. Моцарта, Г.Ф. Генделя,К. Сен-Санса, Ж. Бізе, П. Чайковського, Д. Бортнянського, М. Березовського, В. Барвінського, В. Косенка, М. Скорика, О. Козаренка, Ю. Ланюка, В. Камінського та інші.

Перебуваючи у стані постійного пошуку, проводячи активну музично-просвітницьку діяльність та пропаганду найціннішого класичного успадкування, камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії закріпив за собою чільне місце і значення  не тільки в художній культурі Хмельниччини, але й в художній культурі України.

Невеликий склад колективу камерного оркестру робить його мобільним музичним організмом, здатним вести гастрольно-концертну діяльність у найвіддаленіших куточках Хмельниччини та ряду областей України: Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Житомирської, Волинської та  Автономній республіці Крим.

В 2012 році оркестр приймав участь в Регіональному фестивалі камерної музики у м. Чернівцях, фестивалі «Контрасти» у м. Львів,  гастролював  в Литві, м. Клайпеда, Міжнародному фестивалі «Klaipedos musikos pavasanis», Польщі, м. Красно, Міжнародному фестивалі музики,  м. Сосновець  Х1Х  музичному Міжнародному фестивалі.

Висока творча активність, постійне прагнення до вдосконалення, до знаходження нових шляхів – запорука того, що  камерний оркестр обласної філармонії  своєю натхненою працею несе слухачам радість сприймання кращих творінь класичної і сучасної музики, розкриває в них  красоту і глибину думок і почуттів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Award winner of All Ukrainian Contest of Chamber Orchestras «Prime-Orchestra – 2009»

The group is formed in September 1992. It united experienced musicians and talented youth. Since 2008 the orchestra is headed by Olexander Dragan, Ph.D. in Art History, a graduate of Lviv National Academy of Music after M. Lysenko and a post-graduate of chair of opera and symphony conducting, a student of the famous professor, award winner of National Prize after Taras Shevchenko, National Artist of Ukraine Yuri Lutsiva.

Repertoire comprises massive, artistically perfect and complicated compositions of ancient and modern authors: А.Vivaldi, J.S. Bach, H. Purcell, W.А. Motzart, G.F. Handel, К. Saint-Saens, G. Bizet, P. Tchaikovsky, Д. Bortniansky, М. Berezovsky, В. Barvinsky, В. Kosenko, М. Skoryk,О. Kozarenko, Ю. Laniuk, В. Kaminsky  and others.

Being in the condition of constant search and pursuing dynamic music education activity and outreach of precious classic heritage, chamber orchestra of Khmelnytsky Regional Philharmonic occupies an honored position both in artistic culture of Khmelnytsky and Ukraine.

Numerically insignificant cast of chamber orchestra makes it to be a mobile musical entity that can do concert activity in the farthest corners of Khmelnytsky and  some other regions of Ukraine: Vinnitsa, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Lviv, Zytomyr, Volyn and autonomous republic of Crimea.

In 2012 orchestra took part in Regional Festival of Chamber Music in Chernivtsi, in the festival “Contrasts” in Lviv, gave performances on a tour in Lithuania, Klaipeda, International Festival «Klaipedos musikos pavasanis», in Poland, Krasno, at International Music Festival, in Sosnovets at Х1Х  International Music festival.

High creative activity, continuous striving for improvement and discovery of new ways is the guarantee that chamber orchestra gives listeners enjoyment of the best works of classic and modern music, revealing their depth of thoughts and feelings.

Олександр Драган

Oleksandr Dragan

Художній керівник та головний диригент камерного оркестру
Кандидат мистецтвознавства

Драган О.В. закінчив Львівську Національну музичну академію імені М. Лисенка (2005 р.) за спеціальністю диригент хору та аспірантуру цієї ж академії (2009 р.) - кафедру оперно-симфонічного диригування. В 2010 році  він  захистив кандидатську дисертацію та здобув  вчену ступінь кандидата мистецтвознавства.

В Хмельницькій обласній філармонії Олександр Васильович працює на посаді художнього керівника і головного диригента камерного оркестру з серпня 2008 року а  з липня 2009 року -  директором філармонії.

Ентузіазм і енергія директора філармонії, його творча  активність, постійне прагнення до вдосконалення, до находження шляхів в роботі обласної концертної організації ( в т.ч. стимулювання експериментального творчого пошуку) – запорука розвитку і примноження кращих традицій національного мистецтва, активізації музично-просвітницької діяльності та пропаганди національного музичного успадкування.

За період роботи О.Драган зумів підняти роботу колективу на більш високий якісний рівень. Особливу увагу керівник приділяє формуванню репертуару колективів і виконавців філармонії, художній досконалості виконуваних ними творів, пропаганді творчості концертної організації.

В травні 2009 року камерний оркестр під його керівництвом  здобув звання дипломанта Всеукраїнського конкурсу.

Сьогодні оркестр – яскравий творчий колектив академічного  напрямку. В його репертуарі твори різні за стилями, жанрами, формами, художніми образами та характером виконання.  Інтерпретації О.Драгана – диригента  свідчать про високу художню ерудицію  музиканта, про його силу художньої уяви.

З ініціативи директора вперше в  Хмельницькому у квітні – червні 2010- року філармонія представила свій новий  мистецький проект “Європейські дуети”, присвячений Дню Європи, в якому взяли участь провідні музиканти  Швейцарії, Польщі, Франції, України, в т.ч. народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України, композитор Мирослав Скорик з авторською програмою “ Джаз і класика”.

Вже традиційними стали Міжнародні фестивалі камерної музики “Хмельницький камер-фест”, які щорічно відбуваються  в період березня -  квітня .

Завдяки своєму масштабу та високому художньому рівню фестивалі завойовують репутацію одних з найавторитетніших музичних проектів  України.

Вся творча діяльність філармонії спрямовується на створення максимально сприятливих умов роботи колективам і виконавцям у їх прагненні  яскравого вираження індивідуальності, високої культури і  майстерності виконання.

Олександр Драган лауреат обласної премії ім. В.Заремби (2012 р.), нагороджений Почесною грамотою Хмельницької обласної ради (2011р.), Почесною грамотою управління культури, туризму і курортів (2010 р.), вмілий керівник і організатор, постійно забезпечує  виконання виробничо-фінансових планів, успішно поєднує роботу директора філармонії та художнього керівника і головного диригента камерного оркестру.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dragan O.V. graduated from Lviv National Academy of Music after M. Lysenko (2005) – specialization of a choir conductor, and a postgraduate course of this academy (2009) – the chair of opera and symphony conducting. In 2010 he defended a dissertation and got the scientific degree of Ph.D. in Art History.      

Since August 2008 Olexander Vasyliovich has been working in Khmelnytsky regional philharmonic on the position of the leading conductor of chamber orchestra, and since July 2009 – the Director of Philharmonic.

Enthusiasm and energy of the Philharmonic Director, his creative activity, constant striving for perfection, for finding better ways in managing regional concert organization (including stimulation of experimental creative search) is the guarantee of development and multiplication of better traditions of national art, as well as promotion of music education activity and outreach of national music heritage.

For the term of his directorship O. Dragan has managed to advance the staff activity to the higher quality level. Special attention is given to the formation of repertoire of philharmonic groups and solo performers, to artistic perfection of performed works. 

In May 2009 chamber orchestra under his head got the title of an award winner at All Ukrainian contest.

Today the orchestra is bright and creative academic group. In its repertoire there are works different in style, genre, form, artistic image and way of performance. Interpretations of O. Dragan the conductor demonstrate high artistic erudition of a musician and his power of artistic imagination.

Spearheaded by director for the first time in Khmelnytsky in April-June 2010 Philharmonic presented its new project “European duets”, dedicated to the Day of Europe, and participated by leading musicians from Switzerland, Poland, France and Ukraine, including National Artist of Ukraine, award winner of National Prize after Taras Shevchenko, Hero of Ukraine, composer Myroslav Skoryk with his authorial program “Jazz and Classics”.  

It has become a tradition to hold International festivals of chamber music “Khmelnytsky chamber-fast” which take place annually during March – April.     

Due to their scale and high artistic standard festivals get the reputation to be ones of the most reputable music projects of Ukraine.  

All creative philharmonic activity is focused on making favorable working conditions for groups and solo performers in their intention to brightly express individuality, high culture and mastership of performance.  

Olexander Dragan is an award winner of Regional Prize after V. Zaremba (2012). He is awarded by the Honorary Certificate of Khmelnytsky Regional Council (2011), Honorary Certificate of Culture, Tourism and Resort Department (2010). He is a skilful ruler and organizer who ensures the fulfillment of business and financial plans, and successfully combines the duties of director, artistic director and principal conductor of chamber orchestra.