Академічний симфонічний оркестр 

Головний диригент - Заслужений діяч мистецтв України Сергій Леонов.

Диригенти - Тарас Мартиник та Заслужений артист України Сергій Рабійчук.

Хмельницький академічний симфонічний оркестр — один з молодих музичних колективів України, який було створено в 2001 році. До його складу увійшли досвідчені музиканти та обдарована молодь — випускники вищих мистецьких навчальних закладів. З перших кроків своєї концертної та просвітницької діяльності оркестр завоював серця численної армії вдячних слухачів.

Ансамблева злагодженість, збалансоване звучання по групах, благороднее тембральне забарвлення — ось не повний перелік усіх гідних якостей, які притаманні звучанню академічного симфонічного оркестру і ставлять його на належне місце серед творчих колективів України.

Репертуарна політика являє собою величезне нашарування жанрів, стилів, напрямків та течій. Адже на концертах коллективу можна почути одвічні цінності — невмирущі твори вітчизняних та зарубіжних композиторів, а також маловідомі твори авторів, які нині спрямовують сучасну мистецьку думку у відповідному історичному напрямку.

Оркестр також працює у жанрі симфо-рок. Впродовж останніх років колектив втілив низку цікавих рок-проектів, таких як “The Best of Rock”, “Legends of Rock”, “Hot Symphony” тощо. Серед них авторські обробки відомих творів класики року: Bon Jovi, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, The Beatles, Scorpions. Диригентом та автором усіх цих програм є Заслужений артист України Сергій Рабійчук.

Чільне місце у творчості колективу займає оперна діяльність. Так, на базі колективу були здійснені повномасштабні постановки оперних вистав, таких як «Тоска» Дж. Пучіні, «Чарівна флейта» В.А. Моцарта, «Назар Стодоля» К. Данькевича, «Украдене щастя» Ю. Мейтуса, оперети «Летюча Миша» Й. Штрауса та «Гуцулка Ксеня» Я. Барнича. Оркестр, ставши на шлях постійного самовдосконалення, сповнений бажаням творчої інтеграції, ставить за мету плідно співпрацювати з провідними диригентами, солістами України та зарубіжжя.

____________

General conductor is Merited Worker of Art of Ukraine Sergiy Leonov.

Conductors – Taras Martynyk and Honored Artist of Ukraine Sergiy Rabiychuk.

Khmelnitsky academic symphony orchestra is one of young music collectives of Ukraine, which was created in 2001. It consists of experienced musicians and talented young people - graduates from higher art educational institutions. From the first steps of the concert and educational activity the orchestra has won the hearts of a large army of grateful listeners.

Ensemble coherence, balanced sounding by groups, nobler than timbre coloring - this is an incomplete list of all worthy qualities inherent in the sound of the academic symphony orchestra and they put it on the right place among the creative collectives of Ukraine. Repertoire politics is a huge stratification of genres, styles, trends and flows. After all, at the concerts of the collective you can hear eternal values - immortal works of domestic and foreign composers, as well as little-known works of authors who are now guiding modern art thought in the appropriate historical direction. 

On embarking the path of constant self-improvement, the orchestra is full of desire for creative integration and aims to fruitfully cooperate with leading conductors, soloists of Ukraine and abroad. Orchestra also works in the sympho-rock genre. During the recent years orchestra performed a number of rock-programs, such as “The best of Rock”, “Legends of Rock”, “Hot Symphony” etc. Among them you can find authoring arrangements of the famous classic rock music pieces: Bon Jovi, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, The Beatles, Scorpions. Conductor and arranger of all of these programs is the Honored Artist of Ukraine Sergiy Rabiychuk.

The main place in work of collective is opera activity. Yes, on the basis of the orchestra there were carried out full-scale productions of opera performances such as "Tosca" by J. Puccini, "The Magic Flute" by V.A. Mozart, "Nazar Stodolya" by K. Dankevich, "Stolen Happiness" by Y. Meitus, operetta "The Bat" by J. Strauss and "Hutsulka Kseniya" by Y. Barnych. The orchestra, going the path of constant self-perfection, is full of desires of creative integration, aims to cooperate fruitfully with the leading conductors, soloists of Ukraine and abroad.

 https://www.facebook.com/oblfilarmonia/     https://www.instagram.com/oblfilarmonia/

 Promo (ukrainian). Khmelnitsky philharmonic orchestra.

 Promo (english). Khmelnitsky philharmonic orchestra.